Διατριβές

Χριστοδούλου, Α. (1997). Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στα εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διπλωματική εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Α.Π.Θ.: Θεσσαλονίκη.

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2002). Σημειωτική ανάλυση μαθησιακών υλικών: η παρουσίαση πολιτισμικών χαρακτηριστικών σε εγχειρίδια ιταλικής. Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ.: Θεσσαλονίκη.

More >>