Προγράμματα έρευνας

1995      LINGUA -CAPRE DM (ωςερευνήτρια). Το πρόγραμμα αφορούσε στην παραγωγή διδακτικών υλικών για συγκεκριμένες γλωσσικές ανάγκες, Α.Π.Θ. (παραγωγή πακέτου διδακτικού υλικού)
Ερευνητικό πακέτο. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας από δημοσιογράφους και διοικητικούς (συλλογική εργασία). Το πακέτο αποτελείται από 10 ενότητες και δραστηριότητες. Διάρκεια 60 ώρες  (επιστημονικά υπεύθυνη, καθ. Β.Τοκατλίδου).

1996      Οργάνωση βιβλιοθήκης τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διάρκεια 1.3.1996-31.5.1996 (επιστ. υπεύθ., Μ.Δήτσα)

1998      Ξενόγλωσση κατάρτιση στους τομείς της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων μέσω των τεχνολογιών της πληροφόρησης 
Συμμετοχή ως ερευνήτρια για ένα χρόνο στο πρόγραμμα.
Ερευνητικό πακέτο. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού στην ιταλική γλώσσα μετά από συλλογή και αποδελτίωση έντυπου υλικού από τον ιταλικό τύπο, με σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών υλικών που θα υποστηρίξουν Εναλλακτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το πακέτο αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες οικονομικού περιεχομένου: ανεργία, διεθνείς σχέσεις, εμπόριο, νομισματική ένωση, εταιρίες, τράπεζες (επιστ. υπεύθυνη, καθ. Β. Τοκατλίδου).

2000      Tα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας του Γυμνασίου από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών (ως ερευνήτρια)
Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας, το οποίο διήρκεσε ένα έτος και εκπονήθηκε στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ), Τομέας Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. (συντονιστής ομάδας Κ. Μπονίδης)

2000      Ευρωπαϊκή διάσταση στα ελληνικά σχολικά βιβλία(ως ερευνήτρια)
Πρόγραμμα  το οποίο εκπονήθηκε στα πλαίσια του Κέντρου Έρευνας Σχολικού Βιβλίου και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης-ΚΕΣΒΙΔΕ (συντονιστής ομάδας Α.Καψάλης).

2007      Πιστοποίηση της γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας Ανίχνευση κοινωνικών αναγκών για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας (ως ερευνήτρια)
Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ‘Σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης Γλωσσομάθειας’ για 15 μήνες
ΠΕ1: Αποτύπωση και ανάλυση υφιστάμενων συστημάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ιταλική γλώσσα). Αποτύπωση των καταγεγραμμένων κοινωνικών αναγκών ως προς την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας για ειδική χρήση της γλώσσας στην Ε.Ε.
ΠΕ2: Σχεδιασμός-κατασκευή των κατάλληλων εργαλείων συλλογής πληροφοριών,  πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων σε δείγμα υποκειμένων με αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά, τελική διαμόρφωση των εργαλείων συλλογής πληροφοριών προς χρήση πανελλαδικά.
ΠΕ3: Εξεύρεση δείγματος υποκειμένων με αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά, (ζ) συλλογή των πληροφορικών σε πανελλαδική κλίμακα σχετικά με τις κοινωνικές ανάγκες που πιθανώς ήδη υπάρχουν ή αναδύονται στο νέο οικονομικό επαγγελματικό περιβάλλον στην ελληνική κοινωνία (επιστ. υπεύθυνη καθ. Α. Κοιλιάρη).

2007      Πρακτική άσκηση φοιτητών τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υπεύθυνη Επόπτρια στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, στο πεδίο ‘Γλώσσα και Πολιτισμός’ και κωδικό 81032 από 01/04/2007-30/06/2007 (επιστ. υπεύθ. καθ.Α.Μπουσμπούκης). Στόχος της Πρακτικής άσκησης ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων η οποία να περιλαμβάνει τα εγχειρίδια ιταλικής γλώσσας τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόρια την δεκαετία 1997-2007 και να είναι στη διάθεση των μελλοντικών δασκάλων ιταλικής γλώσσας. Η έρευνα αφορούσε από την πλευρά των φοιτητών: (α)την διερεύνηση για τον εντοπισμό εγχειριδίων ιταλικής σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ή αλλού, (β)την συμπλήρωση μίας σχάρας δεδομένων για κάθε εγχειρίδιο και γ)τον έλεγχο των στοιχείων.

2010      Η τέχνη δίαυλος για την ένταξη των μεταναστών (ως σύμβουλος)
Συμμετείχε στο πρόγραμμα για ένα έτος ως Σύμβουλος, βάσει του τεχνικού δελτίου. Το Πρόγραμμα για Μετανάστες υλοποιήθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αριθμός και Τίτλος Προτεραιότητας: 1. Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των «Κοινών Βασικών αρχών της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Αρμοδιότητες στο πρόγραμμα: (α)τη θεωρητική υποστήριξη της Δράσης  και τη μελέτη του παραγόμενου έργου για την προετοιμασία και δημιουργική λειτουργία των εργαστηρίων, (β) τη μελέτη του παραγόμενου έργου εξελικτικά σε αναφορά με τους στόχους που τέθηκαν και τα άτομα που θα συμμετέχουν, (γ) τη μελέτη και συγγραφή του τεκμηριωτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην έκθεση και (δ) στην έκδοση του λευκώματος, Η τέχνη δίαυλος για την ένταξη των μεταναστών.

2011      Πρόταση εκπόνησης προγράμματος και υλοποίηση στο Τμήμα Μουσειοπαιδαγωγικών Προγραμμάτων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε εκπαιδευτικές δράσεις με θεματικό άξονα Αξίες στη ζωή μας.
Η πρόταση έγινε δεκτή κατόπιν γραπτής εισήγησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Συμμετοχή ως ειδική εξωτερική σύμβουλος (Α. Χριστοδούλου & Ε. Κάρτσακα).Η πρόταση υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2010–Ιουνίου 2011 για 24 δίωρες συναντήσεις στα τρία μουσειοπαιδαγωγικά εργαστήρια τέχνης που διενεργεί σε εβδομαδιαία βάση το ΜΜΣΤ και στα οποία συμμετείχαν 440 παιδιά ηλικίας 4-11 ετών. Το περιεχόμενο του προγράμματος εστίασε στην αξιοποίηση 12 αξιών για τη ζωή – επιλεγμένων από τον κατάλογο αξιών της UNESCO με κριτήριο την κοινωνική τους διάσταση- στο πλαίσιο των μουσειοπαιδαγωγικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο ΜΜΣΤ. Αποτελεί καινοτομία εφαρμογής ανάλογης θεματικής σε μουσειακό περιβάλλον άτυπης μάθησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκαν δύο ολοήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους 28 μουσειοπαιδαγωγούς που απασχολούνται στα παραπάνω εργαστήρια, καθώς και μία ενημερωτική ημερίδα για τους  γονείς των παιδιών όλων των εργαστηρίων με θέμα ‘Values education’.

2010     ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα), Νέο πρόγραμμα Σπουδών, Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3–Οριζόντια Πράξη (ως εμπειρογνώμων)
Συμμετοχή στο πρόγραμμα ως εμπειρογνώμονας, στο επιστημονικό πεδίο Ξένες Γλώσσες, Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου μάθησης για το Νέο Σχολείο.
Ερευνητικό Πακέτο. Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες” (ΕΠΣ-ΞΓ) – http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses, τo οποίo βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή (επιστ. υπεύθυνη καθ. Β. Δενδρινού).

2010    Σύνδεση της πιστοποίησης στη γαλλική και ιταλική γλώσσ α με την εκπαίδευση (ως ερευνήτρια)
Εργάστηκε στο πρόγραμμα ως μέλος της κύριας ερευνητικής και συγγραφικής ομάδας. Πράξη: Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας, Κωδ. Δράσης 217,  Kωδικός έργου 86661. Διάρκεια συνεργασίας 2 έτη.
ΠΕ1: Θεωρητικό πλαίσιο προγραμμάτων ύλης
ΠΕ2: Εκπόνηση προγράμματος ύλης για την ιταλική γλώσσα (syllabi) για μαθητές γυμνασίου
ΠΕ3: Επεξεργασία διδακτικού υλικού (σε συνεργασία) για τα επίπεδα Α και Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (8 και 9 ενότητες αντίστοιχα) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σχολείο με στόχο την προετοιμασία για τις εξετάσεις, και θα προσφέρει «ψηφιακό φροντιστήριο» και on-line καθοδήγηση στις ομάδες χρηστών-επισκεπτών: (α) μαθητές-υποψήφιους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ, (β) εκπαιδευτικούς που παρέχουν υποστήριξη στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ  (επιστ. υπευθ. καθ. Τ. Νενοπούλου) http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/edu.htm

2012     Σημειωτική ανάλυση της άυλης αξίας του εμπορεύματος σε περίοδο οικονομικής κρίσης (ως επιστ. υπεύθυνη)
Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. (προκήρυξη από την Επιτροπή Ερευνών για την Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 2011 και αξιολόγηση της πρότασης). Διάρκεια ένα έτος.